Školní vzdělávací program pro předškolní  vzdělávání :

Nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy na školní rok 2010/2011 byl upraven v září 2009. Má název :

   BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY…….

Motto : Dva jsou víc než jeden, aneb nikdy nejsi sám.

 

vize a filozofie naší mateřské školy

 

dva jsou víc než jeden, aneb nikdy nejsi sám….“

 

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

HLAVNÍ CÍL NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a  dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

 

formy A METODY vzdělávání      

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme  různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí.

Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

 

NAŠE VZDĚLÁVACÍ PRIORITY

BEZPEČÍ A JISTOTA 

DŮVĚRA A TOLERANCE

UMĚT ŘÍCI NE

KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE

TVOŘIVOST A FANTAZIE

VZTAH K PŘÍRODĚ, tradicím, K MÍSTU KDE žijeme

HRA

POHYB

ČETBA – PRÁCE S KNIHOU

  

ZÁMĚRY NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Ø   Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti        učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní)

Ø     Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské)

Ø     Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální)

VZDĚLÁVACí cíle

Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat       u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení.

Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací.

Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí.

Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev

Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků

Vytvářet základy estetických dovedností

Podporovat fantazii a tvořivost dítěte

Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme

vzdělávácí obsah  našeho školního vzdělávacího programU   „BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY“

 

Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 7 tématických celků – záměrně  nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle,  okruhy činností a očekávané výstupy.  Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky  školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují.

Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tématické bloky, zpravidla na  týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách bude přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů.

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

Seznámení ( Zajíčci )                                 

Prohloubení ( Žabičky )                      

Upevnění ( Ježci )

Procvičení  a rozšíření ( Sovy )

         
   

 

  

 

  

 

  

 

  

                                                                    
 

 

 

 

21. 5. Monika

Zítra: Emil
PŘEDŠKOLNÍ DĚTÍ MAJÍ KAŽDÝ TÝDEN HODINU INTENZIVNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVY NA ŠKOLU.
 PB091579 (1).jpg
CVIČENÍ S PADÁKEM NA ZAHRADĚ..
 vev padák.jpg

  

 
20220217_155418.jpg
HRA - ZÁKLADNÍ METODA NAŠÍ PRÁCE S DĚTMI
 

 znak.png

Návštěvnost stránek

351533