Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2
Předškolní děti jdou do ZŠ Filosofská - od 9,00 hodin
3
Přednáška pro rodiče ŠKOLNÍ ZRALOST. Od 17,30 hodin ve třídě Veverky
Děti ze třídy Veverky jdou do tělocvičny
Děti ze třídy Sovy jdou do NÁRODNÍ GALERIE na program Kamil Lhoták-malíř snů
4 5
PŘEDŠKOLÁCI SE JDOU PODÍVAT DO ZŠ JÍLOVSKÁ - od 9,00 hodin
6 7
8 9
Děti ze třídy Veverky a Lišky jdou na koncert Peter Pan do ZUŠ Botevova
10
Děti ze tříd Sovy a Lišky jdou do tělocvičny
11 12 13 14
15 16
Děti ze třídy Ježci mají naučný pořad JEŽCI V PŘÍRODĚ
17
Děti ze třídy Ježci jdou na výlet do Krčského lesa
Veverky jdou do tělocvičny
18
Divadlo ve školce RYCHLÉ ŠÍPY
19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - příjdte se k nám podívat. Od 16,00 hodin
ČARODEJNICE - zábavný pořad na školní zahradě
30 1 2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > SMAZAT - po kontrole obsahu zákazníkem > O nás > Náš školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní  vzdělávání

Nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy na školní rok 2010/2011 byl upraven v září 2009. Má název:

Barevný rok s kamarády…

Motto: Dva jsou víc než jeden, aneb nikdy nejsi sám.

Vize a filozofie naší mateřské školy

„dva jsou víc než jeden, aneb nikdy nejsi sám….“

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se všichni cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi. 

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

Hlavní cíl našeho předškolního vzdělávání

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a  dovedlo zvládat určité úkoly. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

Formy a metody vzdělávání

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme  různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí.

Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 

Naše vzdělávací priority:

 • BEZPEČÍ A JISTOTA 
 • DŮVĚRA A TOLERANCE
 • UMĚT ŘÍCI NE
 • KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE
 • TVOŘIVOST A FANTAZIE
 • VZTAH K PŘÍRODĚ, tradicím, K MÍSTU KDE žijeme
 • HRA
 • POHYB
 • ČETBA – PRÁCE S KNIHOU

Záměry našeho předškolního vzdělávání:

 • Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní)
 • Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské)
 • Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální)

Vzdělávací cíle:

 • Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat       u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení.
 • Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací.
 • Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí.
 • Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev
 • Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků
 • Vytvářet základy estetických dovedností
 • Podporovat fantazii a tvořivost dítěte
 • Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme

Vzdělávácí obsah  našeho školního vzdělávacího programu „Barevný rok s kamarády“

Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 7 tématických celků – záměrně  nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle,  okruhy činností a očekávané výstupy.  Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky  školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují.

Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tématické bloky, zpravidla na  týden. Ty představují konkrétní program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách bude přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů.

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

 • Seznámení (Zajíčci)                                 
 • Prohloubení (Žabičky)                      
 • Upevnění (Ježci)
 • Procvičení  a rozšíření (Sovy)