Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1
KRÁSNÉ PRÁZDNINY...
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI - 29.7.-9.8.2024
30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > O školce > Náš školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY, PRAHA 4, NĚMČICKÁ 16 NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022:

ŠVP 2021 pro rodiče.pdf

 

Školní vzdělávací program pro předškolní  vzdělávání:

Nový školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy na školní rok 2019/2020 byl upraven v srpnu 2019. Má název:

BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY

Motto: Ve školce nejsi nikdy sám...

Vize a filozofie naší mateřské školy

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kde je prostor pro uplatnění každého jednotlivce, kde se děti cítí dobře a bezpečně, jsou přiměřeně rozvíjeni, chápáni a oceňováni.

Chceme, aby se děti naučily žít ve skupině svých vrstevníků, kterou budou považovat za své společenství, aby poznaly sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde ho mají všichni rádi.

Naším nejdůležitějším partnerem je rodina – rodiče, prarodiče, sourozenci, komunita obklopující dítě. Dostatek informací, otevřené dveře, společné akce, vzájemná komunikace a vtahování rodičů do předškolního vzdělávání a chodu školy je prioritou.

Ve vzdělávání dětí v naší mateřské škole vycházíme z osobnostně orientovaného modelu předškolního vzdělávání – základem tohoto modelu je vést individualitu dítěte k jejímu harmonickému rozvoji s důrazem na jeho samostatný projev.

V našem školním vzdělávacím programu nevytváříme závazné normy, protože ve výchově neexistuje pouze jediná cesta k vytčenému cíli. Efektivita výchovných prostředků je vzhledem k různosti jedinců proměnlivá. Osobnostní přístup je proces dynamického a odpovědného rozhodování každé učitelky naší mateřské školy o vlastních postupech ve výchově dětí v konkrétním čase, podmínkách a situaci, podle potřeby a možnosti konkrétního dítěte.

DÍTĚ JE DOKONALÝM OBRAZEM TĚCH, KTEŘÍ JSOU OKOLO NĚJ

HLAVNÍ CÍL NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem naší snahy je spokojené, samostatné, aktivní a sebevědomé dítě, které se umí samostatně rozhodovat, prosazovat svoje názory, je tvořivé a umí vyjádřit své názory a pocity. Dítě vedeme tak, aby se dobře rozvíjely jeho schopnosti, bylo připravené se učit, vnímat své okolí, komunikovat s ním a dovedlo zvládat určité úkoly. Chceme dítě dokonale poznat, najít jeho silné stránky a tyto pak dále úspěšně rozvíjet. K tomu vytvoříme podnětné vzdělávací prostředí, zajímavé a obsahově bohaté tak, aby se u nás dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Každodenní pestrou nabídkou činností v dětech probouzíme aktivní zájem o poznání a objevování světa. Vytváříme základy kompetencí, důležitých pro celý další vývoj, vzdělávání a celoživotní učení.

 Dlouhodobé cíle - čtyři pilíře kultivace dítě v našem předškolním vzdělávání

 1. UČIT SE ŽÍT SPOLEČNĚ - solidarita
 2. UČIT SE POZNÁVAT – učit se, pracovat s informacemi, umět je získat, utřídit, vyrovnat se s nimi a využívat jich
 3. UČIT SE JEDNAT – informace využívat v praxi, cesta od dovednosti ke kompetence
 4. UČIT SE BÝT – naplnit život ušlechtilým lidským způsobem

Vždy záleží na profesionálním rozhodnutí učitelky pro různé varianty, alternativy, způsoby a metody předškolního vzdělávání dětí, která jako odborník ví, jak bude postupovat a proč tak bude postupovat.

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samotnými a mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a možnosti jednotlivých dětí. 

Učitelky přistupují k dítěti individuálně - poznávají konkrétní možnosti a potřeby každého dítěte prostřednictvím diagnostiky, jeho silné a slabé stránky a podle toho svou práci přizpůsobují. Tímto přístupem vyrovnávají vzdělávací šance mezi dětmi. Pokroky dítěte pak hodnotíme jako individuální pokroky v jeho rozvoji, v jeho možnostech, ne ve vztahu k normě. Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich psychosomatického vývoje. Dále konkrétním situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny. Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Základní metodou naší práce s předškolními dětmi je hra – přirozený, spontánní a dynamický životní projev, jejím prostřednictvím dítě získává a ověřuje zkušenosti. Hra je prostředek, který dítě používá k učení a duševnímu růstu. Specifickou formou je didakticky cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující přijímání hotových poznatků a využívající zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 

NAŠE VZDĚLÁVACÍ PRIORITY  

 • BEZPEČÍ A JISTOTA
 • DŮVĚRA A TOLERANCE
 • UMĚT ŘÍCI NE
 • KAMARÁDSKÉ KLIMA A KOMUNIKACE
 • TVOŘIVOST A FANTAZIE
 • VZTAH K PŘÍRODĚ, tradicím, K MÍSTU KDE ŽIJEME
 • HRA
 • POHYB
 • ČETBA – PRÁCE S KNIHOU
 • PŘÍPRAVA NA ŠKOLU - PŘEDŠKOLNÍ DĚTI
 • SAMOSTATNOST DĚTÍ
 • CHODÍME VEN ZA KAŽDÉHO POČASÍ
 • EKOLOGIE

 ZÁMĚRY NAŠEHO PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Rozvoj dítěte po stránce psychické, fyzické i sociální, položení základů ke schopnosti       učit se a poznávat (kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní)
 2. Osvojení základních hodnot, na nichž je položen náš hodnotový systém a celá naše společnost (kompetence činnostní a občanské)
 3. Získat osobní samostatnost a schopnost projevovat se jako samostatná sebevědomá osobnost (kompetence sociální a personální)

VZDĚLÁVACÍ CÍLE

 1. Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost s ohledem na věk a možnosti dítěte, podporovat u dětí sportovní aktivity v duchu fair play a odbourávat nezdravé soutěžení.
 2. Podporovat u dětí zájem, zvídavost a radost z objevování, vytvářet základy k učení a získávání informací.
 3. Podporovat u dětí vytváření citových vazeb, empatie, sebevědomí a sebedůvěry, ale zároveň umět chránit svoje soukromí a bezpečí ve vztahu k okolí.
 4. Rozvíjet komunikativní dovednosti a řečový projev, logopedickou prevenci
 5. Vytvářet u dítěte kvalitní základy společenských postojů, pravidel a návyků
 6. Vytvářet základy estetických dovedností
 7. Podporovat fantazii a tvořivost dítěte
 8. Rozvíjet kladný vztah dítěte k přírodě, k místu, kde žijeme, k naší vlasti

 ROZVOJ KULTURNÍ GRAMOTNOSTI DĚTÍ Komplex utvářejících se gramotnostních dovedností dětí před nástupem do základní školy se nazývá pregramotnost, neboli raná gramotnost či vznikající gramotnost. Dítě získává pregramotnostní kompetence díky spontánním aktivitám v sociálních situacích. Cílem našeho předškolního vzdělávání je využití vysokého dětského potenciálu k jeho maximálnímu rozvoji. V tomto věku jsou děti zvídavé, aktivní, iniciativní a vnímavé. Experimentují, napodobují a chtějí umět vše co dospělí.

Gramotnost je tvořena čtyřmi složkami komunikace – čtením, psaním, mluvením a nasloucháním. Našim cílem je vhodně rozvíjet dětský potenciál ve všech složkách.

ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI

Příprava na čtení, naslouchání, mluvení

 • Denně dětem předkládáme poslech čteného textu – rozvoj soustředěného vnímání a poslechu. Práce s textem – přerušení četby: kladení ověřovacích otázek o porozumění textu, rekapitulace vlastními slovy, kontrola zapamatovaného děje, děti zkouší odhadnout, jak příběh dopadne, vymýšlí vlastní příběhy, učitelka ukazuje prstem směr textu při čtení, poslech složitějších textů
 • četba k danému tématu, četba na pokračování, dětská knihovna - knihy na dosah dětí, možnost přinést oblíbenou knihu z domova, rodiče čtou dětem
 • rozvoj zrakového a sluchového vnímání, paměti, pozornosti a představivosti
 • PŘÍPRAVA NA PSANÍ
 • rozvoj pravo-levé a prostorové orientace, fixace pohybu zleva vpravo, koordinace zraku a pohybu, grafomotorická cvičení, uvolňovací cviky, správné uchopení tužky
 • seznamování písmeny - vizitka, učíme se podepsat, skládáme své jméno, pro vnímavé děti jsou připravené popisky různých předmětů ve třídě
 •  
 • pomůcky pro děti ke správnému úchopu tužky, trojboký program výtvarných potřeb pro děti

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Celé Česko čte dětem a Čtecí babička

ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI

 • manipulace s předměty, třídění a přiřazování, více x méně a stejně, prostorová orientace, labyrinty, konstruování podle plánu nebo návodu, rozpoznaní geometrické tvary a prostorová tělesa, porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří – u starších dětí práce s abstraktními pojmy), orientovat se v číselné řadě 1 – 6
 • vyslechnou a porozumět zadanému úkolu, umět se zeptat

 ROZVOJ INFORMAČNÍ GRAMOTNOSTI

 • najít a zpracovávat informaci a umět ji použít, seznamování s počítačem, využití výukových programů vhodných pro předškolní věk, seznamování s internetem – přiměřeně pochopit jeho možnosti, práce s encyklopedií, knihy pro děti v dostupném dosahu

ZAHRADA JAKO PŘÍRODNÍ UČEBNA

 Přenášení co nejvíce činností na školní zahradu, využití zahrady pro přirozené vzdělávání dětí

 • poznej stromy na naší zahradě - bude připravena naučná stezka s informacemi o stromech
 • hmatový chodníček – střídání terénu.: kámen, dřevo, písek, kůra
 • využití přírodnin ke hrám (šišky, dřívka, kameny, voda)
 • využití přírodního terénu a přírodnin– vrbové stavby, kopec, keře k lezení a prolézání…
 • záhonky – sázení rostlin, zeleniny, okopávání, zalévání, sklízení
 • kompost – pochopení jeho funkce v zahradě, pozorování
 • kameniště – možnost hrát si s drobnými kameny, velké solitérní kameny
 • pozorovací stanoviště – lupy, ptačí budky

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

 • ve třídách třídíme odpad, separace papíru a plastu. Škola – sběr papíru, sběr vysloužilého elektrozařízení a baterií
 • zapojení do školního recyklačního programu Recyklohraní (vzdělávání žáků v oblasti třídění a recyklace odpadu)
 • ekologické programy střediska environmentální výchovy Lesy hl.m. Prahy, kompost na zahradě, výukové záhony
 • vycházky do lesa – kontakt s přírodninami a přírodou, lupy pro děti k pozorování, třídní projekty
 • 2x ročně pobyty dětí v přírodě

 VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

 • ven chodíme každý den a za každého počasí, v každém ročním období a na co nejdelší dobu
 • pitný režim ve třídě i na zahradě
 • správná životospráva, dostatek pohybu, zdravý životní styl
 • výběr ovoce a zeleniny – správný vzor učitelky

PŘÍPRAVA NA ŠKOLU

Mateřská škola tvoří most pro přechod od nezávazného dětství k systematickému vzdělávání. Příprava dětí pro dobrý start v základní škole je naší prioritou. Kvalitním předškolním vzděláváním získají dobrý základ do budoucnosti. Školní zralost dětí má biologickou podstatu a závisí na procesu zrání CNS, v naší práci se zaměřujeme na školní připravenosti, tj. rozvoji vědomostí, dovedností a návyků.

 • Klub předškoláků 1x týdně 45 minut, dopoledne. Děti jsou rozděleny do skupin v maximálním počtu 14ti dětí. Rozvíjíme školní připravenost dětí podle individuálních potřeb dětí. Při práci používáme pracovní sešity na grafomotoriku, pracovní listy, odborné pomůcky, didaktické obrázky atd. – učitelky mají k dispozici dostatek odborné literatury, publikací. Příprava na školu je garantována všem předškolním dětem, běhen celého školního roku. Učitelky pracující s předškolními dětmi jsou proškoleny ve stimulačním programu pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky Maxík – metoda dobrého startu. K dispozici jsou dvě interaktivní tabule.
 • Rozvoj školní připraveností prolíná celým poskytovaným předškolním vzděláváním, její intenzita se zvyšuje s věkem dětí

LOGOPEDICKÉ PÉČE

Naše mateřská škola spolupracuje se speciálním pedagogickým centrem. Dvakrát ročně k nám dochází klinický logoped a provádí u předem přihlášených dětí logopedickou depistáž. Na základě tohoto vyšetření zjistí, zda jde o vývojovou záležitost nebo je potřeba vyhledat pro dítě odbornou logopedickou péči. Rodič může využít služeb SPC či jiného zařízení, dle své volby.

Preventivní logopedické činnosti a hry, rozvíjející mluvidla, jou pravidelně zařazovány do předškolního vzdělávání dětí. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Spočívá jednak ve znalostní rovině, ale zejména v praktických činnostech. Ta bude zahrnovat oblíbené hry Na dopravu s pomůckami dopravních značek, semaforu oblečků dopravního policisty… Ale také pozorování provozu křižovatek, návštěvu dopravního hřiště, naučné pořady Policie ČR, cyklistické dny ve školce. Děti by měly mít jasnou představu o bezpečnosti v dopravě – v autě jsem v sedačce, v autobusu připoután, na kole jezdím jen s přilbou, přecházím jen na přechodu pro chodce…Pokud děti odchází mimo areál mateřské školy, vždy mají na sobě bezpečnostní reflexní vestu.

POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA

V rámci všestranného rozvoje dětí se vice věnujeme polytechnické výchově. Zejména ve třídách nejstarších dětí je dostatek vhodných pomůcek a stavebnic – Lego, magnetické stavebnice, složité kuličkodráhy, elektronické stavebnice, kubusy, prostorové stavebnice, Architekto atd. Součástí stavebnic jsou návody – dětí se učí podle nich pracovat. Škola je zapojena do projektu Šablony pro MŠ Němčická. Z těchto finančních zdrojů zakoupíme další stavebnice pro rozvoj polytechnické výchovy.

Vzdělávací obsah našeho školního vzdělávacího programu

   „BAREVNÝ ROK S KAMARÁDY“

Tento vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy jako východisko vlastní vzdělávací nabídky jednotlivých tříd. Tvoří jej 7 tématických celků – záměrně nejsou připraveny na každý měsíc, aby časové rozvržení nesvazovalo učitelky při tvorbě jednotlivých třídních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě jsme vycházeli z předchozích zkušeností a celky obsahují pestrou nabídku témat. Celky jsou zpracovány velmi pečlivě a podrobně a vždy obsahují dílčí vzdělávací cíle, okruhy činností a očekávané výstupy. Vzdělávací obsah je tvořen mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických. Celky školního programu jsou tvořeny cyklicky a každoročně se opakují.

Každá třída si v rámci svého Třídního vzdělávacího programu vybere z této vzdělávací nabídky (obsahu) a dále doplní o další témata, podle profilace jednotlivých tříd a věku dětí. Třídní programy jsou otevřené dokumenty, které se mohou v průběhu roku doplnit nebo části vyjmout, upravit. Ze vzdělávací nabídky těchto programů učitelky rozpracují integrované tématické bloky, zpravidla na týden. Ty představují konkrétní vzdělávací program pro děti a rodiče se s ním seznamují na nástěnkách ve třídách, v některých případech je zasílán rodičům mailem. Věku a možnostem dětí v jednotlivých třídách bude přizpůsoben také obsah vzdělávacích cílů.

Předpokládáme postup obvyklý u vzdělávacího procesu:

Seznámení  - Zajíčci   Žabičky                             

Prohloubení - Žabičky    Ježci                          

Upevnění - Ježci Sovy

Procvičení a rozšíření - Lišky  Veverky

Tématické celky:

 • Je nám spolu dobře
 • Červený podzim
 • Čas svátků a lidových tradic
 • Bílá zima
 • Zelené jaro
 • Modrá planeta
 • Žluté léto
 • Svět pohádek a písniček